Personvern

Personvernerklæring for Oslo Ryggklinikk og www.rygg.no

Denne personvernerklæringen beskriver hva slags personopplysninger Oslo Ryggklinikk samler inn og hvordan disse personopplysningene behandles.

Oslo Ryggklinikk forholder seg til den norske personopplysningsloven. Denne personvernerklæringen er laget etter kravene i personopplysningsloven §§ 18 og 19.

Hva er personopplysninger

Personopplysninger er informasjon om den enkelte person. Dette kan være personens navn, adresse, arbeidssted, sivilstatus, telefonnummer, e-post adresse osv. Informasjon om din kontakt, kontaktårsak og kontaktform med Oslo Ryggklinikk kan også forstås som personopplysninger.


Sensitive personopplysninger samles verken inn eller brukes av

Oslo Ryggklinikk. Dette er personopplysninger som siktelser, straffbare handlinger, helse og lignende.


Ønsker du mer info om personopplysninger generelt kan https://www.datatilsynet.no/om-personvern/personopplysninger/ besøkes.


Hvem er behandlingsansvarlig for dine personopplysninger hos Oslo Ryggklinikk

Oslo Ryggklinikks egen Office Manager er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Ved eventuell framtidig delegering er det kun delegering av oppgavene som skjer, ansvaret for personopplysningene hviler uansett alltid på Oslo Ryggklinikk.

Personopplysninger Oslo Ryggklinikk mottar

Oslo Ryggklinikk har 2 kilder til personopplysninger som begge bygger på § 8 i personopplysningsloven.

Hovedkilden for personopplysninger er opplysninger du selv oppgir. Dette skjer i all hovedsak gjennom kontaktskjemaet på Oslo Ryggklinikk sin nettside. Kontaktskjemaet fungerer som møteplassen mellom potensielle/eksisterende kunder og

Oslo Ryggklinikk. Det er helt frivillig om du ønsker å fylle ut et slikt skjema eller bare forbli passiv besøkende på siden. Personopplysninger som samles inn via kontaktskjemaet er telefon, email og navn.

I etterkant av kontaktskjemaet kan ytterligere personinformasjon bli generert gjennom e-mail, telefon og lignende korrespondanse mellom Oslo Ryggklinikk og deg som en potensiell/eksisterende kunde.

En annen kilde til personopplysninger er opplysninger Oslo Ryggklinikk selv samler inn. Innsamlingen skjer gjennom Google Analytics. Den fanger opp hvor lenge du er på siden, IP-adresse, hvem linker du trykker og antall brukere på siden til ulike tider for å nevne noe.

Hvordan Oslo Ryggklinikk bruker personopplysningene

Formålet med kontaktskjemaet og etterfølgende korrespondanse er å følge opp forespørsler og forpliktelser ovenfor kundene.

Oslo Ryggklinikk er en avhengig av en slik åpen plattform mellom seg og sine kunder for å sikre en tilfredsstillende kommunikasjon og sluttprodukt.

Formålet med Informasjonen fra Google Analytics er å bedre nettside opplevelsen. Dette kan for eksempel være å gjøre layoutene mer brukervennlig, forstå bruker trender, effektivisere og levere tjenestene som forventes på en bedre måte og hindre kriminell adferd som hacking.

Det rettslige grunnlaget for Oslo Ryggklinikk sin behandling av personopplysningene er personopplysningsloven § 11.

Hvordan administrere egne personopplysninger

Den begrensede mengden personopplysninger Oslo Ryggklinikk samler inn via deg og på egent initiativ er sammenlignet med andre aktører og andre nettjenester svært marginal. Dette har gjort at noe egen administrering av personopplysningene som for eksempel innstillinger i bruker apper og innstilinger i personalisert reklame ikke er aktuell hos oss. Personopplysningene innsamlet, brukes som nevnt ikke til slike formål.

Du har likevel alltid rettigheter knyttet til personopplysningene som du kan lese mer om nedenfor.

Informasjons deling med tredjeparter

Oslo Ryggklinikk deler ikke noe personinformasjon fra kontaktskjemaet, egne innsamlinger eller informasjon fra andre med noen tredjepart. Skulle slik utdeling likevel skje, vil du alltid få samtykke forespørsel fra oss.

Sikker arkivering, sletting og internkontroll

I takt med personopplysningsloven § 13 vil alle personopplysninger Oslo Ryggklinikk mottar bli arkivert på enten en sikker e-post eller server så lenge arbeidsforholdet mellom deg og Oslo Ryggklinikk pågår. Ved opphør i arbeidsforhold vil all kommunikasjon og personopplysninger slettes innen 2 år.

Oslo Ryggklinikk har en internkontroll på slik arkivering, sikkerhet og sletting foregår etter mål og i hold med rettslige standarder.

Rettigheter

Av personopplysningsloven har du som bruker eller kunde av Oslo Ryggklinikk rett til å bli glemt, rett til dataportabilitet, rett til innsyn, og rett mot å bli profilert.

Retten til å bli glemt betyr at all personopplysninger registrert hos Oslo Ryggklinikk kan bes slettes. Dersom dette ikke bes om vil Oslo Ryggklinikk uansett slette det meste av personopplysninger 2 år etter endt kontakt.

Rett til dataportabilitet tilsier at du kan få en digital kopi av alle personopplysninger

Oslo Ryggklinikk har om deg. Denne retten innebærer også at du kan ta med disse personopplysningene til en annen virksomhet hvis det er teknisk mulig og forsvarlig.

Personopplysninger som omfattes av dataportabilitet er personopplysninger gitt

Oslo Ryggklinikk, som gjennom kontaktskjemaet, eller automatiserte personopplysninger generert gjennom bruk av Oslo Ryggklinikk sine tjenester.

Rett til innsyn innebærer at du har rett til å se hvilke opplysninger Oslo Ryggklinikk har registrert om deg.

Rett mot profilering gir rett til å nekte Oslo Ryggklinikk å kartlegge din bruk og væremåte, og således skreddersy våre tjenester mot deg basert på denne kartleggingen. Typiske eksempler vil være personalisert annonsering, tjenesteutvikling, markedsundersøkelser osv. Dette er likevel lite aktuelt ovenfor Oslo Ryggklinikk når

Oslo Ryggklinikk i liten grad har interesse eller bruk for slik bredde og dybde kartlegging.

For å iverksette en eller flere av disse rettighetene, ta kontakt med oss. Du har en lovgitt rett på å få svar fra oss innen minst 1 måned.

Barns personvern

Oslo Ryggklinikk har verken ønske eller behov for å samle inn eller behandle personopplysninger om barn under 16år. Slike personopplysninger må komme gjennom en foresatt.

Personinformasjon etterlatt av barn til Oslo Ryggklinikk vil slettes så raskt det kommer

Oslo Ryggklinikk til kunnskap.

Personvernombud

Oslo Ryggklinikk har ikke noe personvernombud siden bedriften ikke er en offentlig virksomhet, ikke behandler sensitive opplysninger, ikke begår systematisk kartlegging av personer og ikke behandler personopplysninger om straffbare forhold.

Gjennomføring av endringer

Oslo Ryggklinikk vil fra tid til annen oppdatere sin personvernerklæring for å sikre at den holder den rettslige standarden norsk rett krever. Slike oppdateringer vil dere bli informert om.

Kontaktinformasjon

Har du ytterligere spørsmål om Oslo Ryggklinikks personvernerklæring eller andre forespørsler kan du kontakte bedriften.

Telefon: +47 22 83 91 00

Mail: post@rygg.no